four-leg-solid-state-relay-scq842060-celduc-vietnam.png

Four-Leg Solid State Relay code: SCQ842060 | Celduc Vietnam

celduc® relay trong phạm vi của nó có Rơ le trạng thái rắn bốn chân cung cấp bốn rơ le trạng thái rắn trong một vỏ bọc tiêu chuẩn nhỏ gọn 45mm. Kết nối nguồn và điều khiển bằng thiết bị đầu cuối Faston.

Four-Leg Solid State Relay, SCQ842060, Celduc Vietnam

Xem thêm Catalogue sản phẩm tại đây: