cam-bien-vi-tri-screw-position-sensors-paa10060-pla10100-celduc-vietnam.png

Cảm biến vị trí Screw position sensors code: PAA10060, PLA10100 | Celduc Vietnam

celduc relais cung cấp một loạt các cảm biến tiệm cận từ trường hiện diện và vị trí. Việc sử dụng chung của các cảm biến này là cho ngành công nghiệp và gia dụng như cảm biến cửa sổ, phát hiện mở cửa, thiết bị gia dụng,…

position sensorcelduc position sensorcapteur en métal Capteurs de position à fixation par vis

Part Number Contact status Connection type Cable length (cm) Max. switching power Max. switching voltage Max. switching current (A)
PAA10060 1NO 2-wire 68 12VA 100VDC 0,4
PAA11202 1NO 2-wire 27,5 12VA 100VDC 0,4
PAB10020 1NC 2-wire + HE14 connector 16 3W 100VDC 0,25
PLA10100 1NO 2-wire 1000 12VA 100VDC 0,5
PLA10101U 1NO 2-wire UL1061 + Micro-Fit 6-pole connector 40 10VA 100VDC 0,5
PLA10160 1NO 2-wire 16 12VA 100VDC 0,4
PLA11208 1NO Cable 80 12VA 250VDC 0,4
PLA1125EX 1NO Cable 500 12VA 60VDC 0,4
PLA12430 1NO Cable 300 12VA 250VDC 0,4
PLA12435U 1NO UL cable 35 10VA 100VDC 0,4
PLA13701 1NO Cable 10 12VA 250VDC 0,4
PLA13730 1NO Cable 300 12VA 250VDC 0,4
PLA13750 1NO Cable 500 12VA 250VDC 0,4
PLA43403 1NO Cable 30 100VA 230VAC 1
PLB10060 1NC Cable 3000 12VA 250VDC 0,4
PLB1179EX 1NC Cable 2000 12VA 60VDC 0,4
PLB16701 1NC Cable 10 12VA 250VDC 0,4
PLC10040 inverter Cable 1 NF 3VA / NO 8VA 100VDC 0,25
PLC1125EX inverter Cable 5000 8/3VA 60VDC 0,25
PLC12425U inverter UL cable 1000 NC 3VA / NO 8VA 100VDC 0,25
PLC13701 inverter 3-wires 10 NF 3VA / NO 8VA 100VDC 0,25
PLMA0100 1NO Shielded cable 2000 100VA 300VAC 1
PMG12482 1NO Cable with safety loop 8000 12VA 250VDC 0,5
PS2A0020 2NO Cable 200 100VA 100VDC 1
PSC41000 inverter Cable 40 100VA 350VDC 3
PSC42000 inverter Cable 500 100W 300VAC 3
PSL40010 1NO 2-wire 55 10VA 350VDC 0,5

 

Xem catalogue sản phẩm tại đây: