dau-ra-ac-zero-cross-output-xka20420-xka20420d-xka20420r-celduc-vietnam.png

Đầu ra AC Zero-cross output code: XKA20420, XKA20420D, XKA20420R | Celduc Vietnam

• Phạm vi sẵn sàng sử dụng: Có thể lắp rơ le trên đường ray DIN.
• Đối với bất kỳ loại tải nào.
• Màn hình điều khiển LED.
• Tích hợp bộ khử xung.
• Khả năng miễn nhiễm cao đối với các nhiễu động bên ngoài.

Precautions:

* Solid state relays do not provide galvanic isolation between the network and the load.
* In the case of several modules side by side, provide a derating current.

Cautions :

* Semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains.
* In case of many SSRs side by side, take a derating current in to account.

Xem catalogue sản phẩm tại đây: